Το παράθυρο των Αποτελεσμάτων

Εδώ απεικονίζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και η επεξήγηση αυτών.

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης είναι: